Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 60/09 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki funkcjonowania i zestaw działań PAOW w roku 2009.

Zarządzenie nr 60/09
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 4 marca 2009 roku
 
w sprawie:regulaminu określającego szczegółowe warunki funkcjonowania i zestaw działań PAOW w 2009 roku
 
Na podstawie § 5 ust. 2. Uchwały Nr XXIX/177/09 Rady Miejskiej w Międzylesiuz dnia 3 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia i realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Gminie Międzylesie
 -zarządzam:
§1
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich obejmować będzie następujące działania:
a)      organizacje spotkań informacyjno – szkoleniowych dla liderów wsi i przedstawicieli działających na rzecz wsi podmiotów,
b)      organizacja konkursów tematycznych w zakresie estetyki wsi,
c)      konkursy grantowe/dotacje
 
§ 2
Informacje o działaniach o których mowa w § 1 publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie www.miedzvlesie.pl (zakładka PAOW) oraz w INFORMATORZE Gminy Międzylesie w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed upływem terminu składania wniosków.
 
§ 3
1.       Wysokość środków przeznaczonych na konkurs grantowy określa się w wysokości 15.000 zł
2.       Środki niewykorzystane z konkursu grantowego zasilają środki przeznaczone na konkursy tematyczne.
 
§ 4
Określa się następujące priorytety działań w ramach konkursu grantowego na rok 2009:
1. Kultura, tradycja i zachowanie dziedzictwa kulturowego
2.       Edukacja pozaszkolna, opieka i wychowanie
3.               Estetyka i wizerunek miejscowości
 
§ 5
Rozstrzygnięcie konkursu grantowego następuje do 30 kwietnia.
 
§6
1.      Beneficjent w naborze może złożyć tylko jeden wniosek.
2.      Złożenie kolejnego wniosku możliwe jest w przypadku pełnego rozliczenia wniosku poprzedniego.
 
§7
Negatywnie rozpatrywane są wnioski które:
a)      wpłynęły po terminie określonym w zaproszeniu do składania wniosków,
b)      posiadają zakres rzeczowy nie mieszczący się w ramach ogłoszonych przez Koordynatora w ogłoszeniu priorytetów o których mowa w § 4.
c)      na zadanie w ramach naboru wpłynął więcej niż jeden wniosek.
 
§8
W przypadkach szczególnych Koordynator może dla wniosków posiadających braki formalne wyznaczyć termin ich uzupełnienia.
 
§9
Określa się następujące warunki jakie powinien spełniać projekt:
1. wniosek złożony powinien być na formularzu, którego wzór określony został w załączniku nr l do uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia i realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Gminie Międzylesie
2.               wniosek złożony został w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze,
3.               wysokość wnioskowanej kwoty nie powinna być wyższa niż 70% ogólnej wartości projektu,
4.               wartość robocizny własnej nie może stanowić więcej niż 50% wartości całego wniosku.
 
§10
Dla celów określenia wartości robocizny będącej udziałem własnym Beneficjenta określa się następujące wartości:
lp
rodzaj
Cena jednostkowa
1
Robocizna własna
6 zł/godz.
2
Praca sprzętu do prac ziemnych w tym praca operatora
17 zł/godz.
3
Praca sprzętu transportowego w tym praca kierowcy
7 zł/km
 
§11
Rozliczenie projektu następuje w terminie określonym w umowie z Beneficjentem na formularzu określonym w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia i realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Gminie Międzylesie
 
§12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


 

Międzylesie; 4 marca 2009 r                                           Tomasz Korczak Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie


 

Podmiot udostępniający: Z-ca Burmistrza
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Kensicki
Data wytworzenia: 2009-03-05