Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 85 z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Remont dróg gminnych w Jodłowie i Goworowie - uszkodzonych podczas nawałnicy burzowej.

Zarządzenie nr 85 / 2009

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 22 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: "Remont dróg gminnych: na dz. nr 72, nr 115 w Jodłowie w km 0+000 – 0+335 i na dz. nr 74/20, nr 74/23, nr74/27 w Goworowie w km 0+000 – 0+513 – uszkodzonych podczas nawałnicy burzowej".

 

na podstawie: art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 1, 2 i 3, art. 40 ust. 1, 2 i 6, art. 43 ust. 1, art. 45 ust 2 i 4, art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn . zm.) - zarządzam:

§ 1

Wszcząć i przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zadania pn.: "Remont dróg gminnych: na dz. nr 72, nr 115 w Jodłowie w km 0+000 – 0+335 i na dz. nr 74/20, nr 74/23, nr74/27 w Goworowie w km 0+000 – 0+513 – uszkodzonych podczas nawałnicy burzowej" w zakresie ustalonym w „Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i przedmiarze robót”.

§ 2

Odpowiedzialnym za przygotowanie postępowania, a w tym przygotowanie dokumentacji (ogłoszenia, SIWZ) o zamówienie publiczne jest kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Krzysztof Ważgint.

§ 3

  1. Ogłoszenia o postępowaniach, a także informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych umieści specjalista ds. zamówień publicznych Piotr Kensicki.

  2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego umieści specjalista ds. zamówień publicznych Piotr Kensicki.

§ 4

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego powołuję Komisję Przetargową i określam zakres poszczególnych jej członków:

1/ Krzysztof Ważgint – Przewodniczący Komisji – otwarcie ofert, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert, przedłożenie Kierownikowi zamawiającego propozycji wykluczenia Wykonawców, odrzucenia ofert, wniosków o powołanie biegłych i ekspertów, wnioskowanie o unieważnienie postępowania, złożenie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przedłożenie protokołu z postępowania,

2/ Piotr Marchewka - Zastępca Przewodniczącego - badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert,

3/ Franciszek Łuszczki – sekretarz – prowadzenie dokumentacji przetargowej, a w tym sporządzenie protokołu, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert.

 

§ 5

Określam:

1/ termin publikacji i umieszczenia ogłoszeń o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych – 22.04.2009r.,

2/ termin i miejsce składania ofert - 13.05.2009r., do godz. 9.55, Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, Sekretariat, pokój Nr 7,

3/ termin i miejsce otwarcia ofert: 13.05.2009r.,godz. 10.00, Urząd Miasta i Gminy Międzylesie,

pokój Nr 14,

4/ termin związania ofertą – 30 dni od dnia wskazanego jako termin składania ofert

5/ wykonawcy wnoszą wadium w wysokości 5.000 zł.

§ 6

Zarządzenie powierzam do wykonania Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                                BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                              Tomasz Korczak

nowa podstrona, dodana 2009-04-27

 

Podmiot udostępniający:  IT
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Harasińska
Data wytworzenia: 2009.04.27.
Metryczka
  • opublikowano:
    27-04-2009 09:30
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl