Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 120/09 z dnia 20.05.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 42/5, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Zarządzenie nr 120/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 20 maja 2009 r.


 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 42/5, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 35, art. 37 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny ul. Wojska Polskiego 42/5, w granicach działki nr 331/9 o pow. 185 m2, KW 51990, obręb Międzylesie, wykazany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 20 maja 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak


Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 120/09 z dnia 20 maja 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu

lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 42/5,

obręb Międzylesie,

przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nr 10/09

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Międzylesie

dz. 331/9

KW 51990

2.

Powierzchnia nieruchomości

185 m2

3.

Opis nieruchomości

ul. Wojska Polskiego 42/5,

lokal mieszkalny położony na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w skład którego wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, spiżarnia, o pow. ogólnej 63,95 m2, wraz z udziałem w gruncie w wysokości 17%

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena lokalu - 61.568 zł brutto

Cena gruntu - 731 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

25.06.2009 r.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni t.j. od dnia 21.05.2009 r. do dnia 10.06.2009 r. oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej.

Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 0748126327 wew. 14).

Burmistrz Tomasz Korczak 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wieslawa Szyrszeń
Data wytworzenia: 2009-05-21