Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 133/09 z dnia 17.06.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, dz. 312/2, obręb Lesica.

 

Zarządzenie nr 133/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – dz. 312/2, obręb Lesica.

Na podstawie art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 312/2 o pow. 0,39 ha, obręb Lesica – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 312/2 o pow. 0,39 ha, KW 44209, położonej w Lesicy, wykazanej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Ewie Siwek.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 17 czerwca 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak


Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 133/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej

do sprzedaży – dz. 312/2 obręb Lesica.


 Wykaz nr 14/09

działka nr 312/2 o pow. 0,39 ha, obręb Lesica

przeznaczona do sprzedaży

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Lesica

dz. 312/2

KW 44209

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,39 ha

3.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

108.946 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

29.07.2009r.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni t.j. od dnia 18.06.2009 r. do dnia 08.07.2009 r. oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej.

Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 0748126327 wew. 14).

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-06-017