Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 202/09 z dnia 07.10.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego Jaworek 13/5, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Zarządzenie nr 202/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 7 października 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego Jaworek 13/5, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 35, art. 37 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny Jaworek 13/5, w granicach działki nr 10 o pow. 3000 m2, KW 62831, obręb Jaworek, wykazany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 7 października 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak
 

Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 202/09 z dnia 7 października 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu

lokalu mieszkalnego Jaworek 13/5, obręb Jaworek,

przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nr 18/09

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Jaworek

dz. 10

KW 62831

2.

Powierzchnia nieruchomości

3000 m2

3.

Opis nieruchomości

Jaworek 13/5,

lokal mieszkalny położony na I piętrze i poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w skład którego wchodzą: na I piętrze jeden pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, na poddaszu dwa pokoje i przedpokój, o pow. ogólnej 54,66 m2, wraz z udziałem w gruncie w wysokości 16,40%

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena lokalu - 50.576 zł brutto

Cena gruntu - 10.622 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

18.11.2009 r.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni t.j. od dnia 07.10.2009 r. do dnia 28.10.2009 r. oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej.

Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 0748126327 wew. 14).

Burmistrz Tomasz Korczak
 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-10-07