Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 255/09 z dnia 09.12.2009 r. w sprawie określenia formy i terminu przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 202/4 o pow. 0,0448 ha, obręb Nowa Wieś.

 

Zarządzenie nr 255/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie określenia formy i terminu przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 202/4 o pow. 0,0448 ha, obręb Nowa Wieś.

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108) oraz w wykonaniu uchwały nr XXXIV/205/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 202/3 i 202/4, obręb Nowa Wieś – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż działki niezabudowanej nr 202/4 o pow. 0,0448 ha, KW 43829, Nowa Wieś nastąpi w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości nr 45 i 46/3.

§ 2

1. Ustala się:

a). termin przetargu na dzień 18.01.2010 r. godz. 1100,

b). wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.

2. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 190/06 z dnia 19.09.2008 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

Wybór formy przetargu podyktowany jest faktem, że działka nr 202/4 nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość w świetle artykułu 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), oraz nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. W przeszłości działka ta stanowiła drogę wewnętrzną (transportu rolnego), która uległa likwidacji z uwagi na zajęcie części gruntu przez wody płynące.

Międzylesie, dnia 9 grudnia 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-12-09