Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 120/2010 z dnia 19.05.2010 r. w sprawie określenia formy i terminu przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 649 o pow. 0,0206 ha, obręb Międzylesie.

 

Zarządzenie nr 120/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie określenia formy i terminu przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 649 o pow. 0,0206 ha, obręb Międzylesie.

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108) oraz w wykonaniu uchwały nr XXXIX/246/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 649 obręb Międzylesie – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż działki niezabudowanej nr 649 o pow. 0,0206 ha, KW 44171, Międzylesie nastąpi w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości nr 559, 653 i 651.

§ 2 

1. Ustala się:

a). Termin przetargu na dzień 21.06.2010 r. godz. 1000,

b).  wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.

2. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 190/06 z dnia 19.09.2008 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uzasadnienie:

Nieruchomość objęta zarządzeniem przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą. Jej wymiary oraz kształt geometryczny - szer.5,50 m i dł. 37 m nie spełniają wymogów ustawowych przewidzianych dla tego rodzaju zabudowy, tym samym może być racjonalnie zagospodarowana jedynie przez właścicieli nieruchomości przyległych działek o nr 559, 653 i 651.

Międzylesie, dnia 19 maja 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-05-19