Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 155/2010 z dnia 30.06.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Międzylesiu przy Powstańców Śląskich 7/2, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu.

 

Zarządzenie nr 155/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 czerwca 2010 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Międzylesiu przy Powstańców Śląskich 7/2, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 35, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 2 uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości– zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu, wolny lokal mieszkalny przy ul. Powstańców Śląskich 7/2, w granicach działki nr 188/13 o pow. 0,2991 ha, KW 44599, obręb Międzylesie, wykazany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 30 czerwca 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 155/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu

lokalu położonego w Międzylesiu przy ul. Powstańców Śląskich 7/2

przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu.
 

Wykaz nr 22/10

wolny lokal mieszkalny przy ul. Powstańców Śląskich 7/2,

przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Międzylesie

dz. 188/13

KW 44599

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,2991 ha

3.

Opis nieruchomości

ul. Powstańców Śląskich 7/2,

lokal składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju, położony na I piętrze w budynku mieszkalno - użytkowym o łącznej powierzchni 86,83 m2, wraz z garażem i dwoma komórkami położonymi w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 34,91 m2, wraz z udziałem w gruncie w wysokości 29,91%.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena lokalu - 196.900 zł brutto

Cena gruntu - 24.900 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

12.08.2010 r.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni t.j. od dnia 01.07.2010 r. do dnia 22.07.2010 r. oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej.

Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 0748126327 wew. 14).

Burmistrz Tomasz Korczak
 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-06-30
Metryczka
  • opublikowano:
    01-07-2010 12:17
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl