Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 207/2010 z dnia 01.09.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Miedzylesiu, przy ul. Wojska Polskiego 3/5, w drodze bezprzetargowej.

 

Zarządzenie nr 207/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 01.09.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Miedzylesiu, przy ul. Wojska Polskiego 3/5, w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 35, art. 37 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny ul. Wojska Polskiego 3/5, w granicach działki nr 310/3, o pow. geodezyjnej 156 m2, KW 42658, obręb Międzylesie, wykazany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 01.09.2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak


 

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 207/2010 z dnia 01.09.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu

lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 3/5

obręb Międzylesie,

przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Wykaz nr 24/2010

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Międzylesie

dz. 310/3

KW 42658

2.

Powierzchnia nieruchomości

160 m2

3.

Opis nieruchomości

ul. Wojska Polskiego 3/5

lokal mieszkalny położony na II piętrze budynku mieszkalnego i poddaszu, w skład którego wchodzą: trzy pokoje, kuchnia,przedpokój, łazienka z wc. o łącznej pow. 61,60 m2, wraz z udziałem we współużytkowaniu wieczystym gruntu w wysokości 16/100 cz.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena lokalu - 76.000 zł brutto

Cena gruntu - 700 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15% ceny gruntu

opłata roczna w wys. 1% ceny gruntu

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

I-sza przed zawarciem umowy; opłata roczna z góry do dnia 31 marca każdego roku

10.

Zasady aktualizacji opłat

nie częściej niż raz w roku

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

14.10.2010 r.


 Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni t.j. od dnia 02.09.2010 r. do dnia 22.09.2010 r. oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej.

Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 0748126327 wew. 14).

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-09-01