Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 212/2010 z dnia 22.09.2010 r. w sprawie określenia formy i terminu drugiego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 205/1, o pow. 0,60 ha - obręb Roztoki.

 

Zarządzenie nr 212/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 22 września 2010 r. 

w sprawie określenia formy i terminu drugiego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 205/1, o pow. 0,60 ha - obręb Roztoki. 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz wykonaniu Uchwały Nr XXV/169/05 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Roztokach do sprzedaży w drodze przetargu – zarządzam co następuje:

§ 1 

1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 13 września 2010 r. zakończył się wynikiem negatywnym, ustalam:

a) obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu o 25%, to jest do 89.761,50 zł, (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden zlotych 50/100);

b) określam termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 205/1 o pow. 0,60 ha KW 44169, obręb Roztoki - na dzień 25 października 2010 r. na godz. 1100.

c) ustalam wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej. 

2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Ewie Siwek.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 22 września 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-09-23