Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 147/2012 z dnia 31.08.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.

         ZARZĄDZENIE NR 147/2012
            Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
           z dnia 31 sierpnia 2012 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
 
Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity :Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 12 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XII /66/2011 z dnia 20 grudnia 2011roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2012 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje 
 
§ 1
 
 Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
 
§ 2
 
Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia
 
§ 3
 
Budżet gminy po zmianach wynosi :
Plan dochodów  21 817 728 zł, w tym dochody bieżące 17 885 563 zł , dochody majątkowe 3 932 165 zł.
Plan wydatków 22 941 744 zł, w tym wydatki bieżące 18 013 044 zł., wydatki majątkowe 4 928 700 zł.     
 
§ 4
                                                                                                                              
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
U Z A S A D N I E N I E :
 
Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano z tytułu:
1.Dział.852  rozdział 85295 – zwiększenia dochodów z tytułu dotacji o kwotę 11 200 zł. na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
2.Dział 020 rozdział 02001 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
3.Dział 600 rozdział 60016, 60095 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami  związku z urealnieniem planu wydatków.
4.Dział 630 rozdział 63003, 63095 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami związku z urealnieniem planu wydatków.
5.Dział 700 rozdział 70005 - przeniesienia pomiędzy paragrafami związku z urealnieniem planu wydatków.
6.Dział 750 rozdział 75023, 75075 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami związku z urealnieniem planu wydatków.
7.Dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami związku z urealnieniem planu wydatków.
8.Dział 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 80148 – przeniesienia w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z likwidacją Samorządowej Szkoły w Długopolu Górnym i Samorządowej Szkoły w Goworowie w celu urealnienia planu wydatków .
9.Dział 801 rozdział 80113 - przeniesienia pomiędzy paragrafami związku z urealnieniem planu wydatków.
10.Dział 851 rozdział 85154 - przeniesienia pomiędzy paragrafami związku z urealnieniem planu wydatków.
11.Dział 852 rozdział 85295 – zwiększeniem planu wydatków o kwotę 11 200 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji. na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
12.Dział 921 rozdział 92109 - przeniesienia pomiędzy paragrafami związku z urealnieniem planu wydatków.
 
 
 Burmistrz Tomasz Korczak
 
 

GIFzał. nr 1 - Dochody.gif (12,61KB)
GIFzał.nr 2 - Wydatki cz 1.gif (31,87KB)
GIFzał.nr 2 - Wydatki cz 2.gif (29,61KB)
GIFzał.nr 2 - Wydatki cz. 3.gif (28,44KB)
GIFzał.nr 2 - Wydatki cz. 4.gif (18,70KB)


 

Podmiot udostępniający: FN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2012-08-31


GIFzał. nr 1 - Dochody.gif (12,61KB)

GIFzał.nr 2 - Wydatki cz 1.gif (31,87KB)

GIFzał.nr 2 - Wydatki cz 2.gif (29,61KB)

GIFzał.nr 2 - Wydatki cz. 3.gif (28,44KB)

GIFzał.nr 2 - Wydatki cz. 4.gif (18,70KB)