Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 154/2012 z dnia 12.09.2012 r. w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na zadanie :Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 650 000 zł wraz z obsługą .

 

Zarządzenie nr 154/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 12 września 2012 roku
 
w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na zadanie :Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 650 000 zł wraz z obsługą .
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 1, 2 i 3, art. 40 ust. 1, 2 i 6, art. 43 ust. 1, art. 45 ust. 2 i 4, art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2010r., Nr 113, poz.759) - zarządzam:
 
§ 1
Wszcząć i przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie : Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 650 000 zł wraz z obsługą .
 
 
§ 2
Odpowiedzialnym za przygotowanie postępowania, a w tym przygotowanie dokumentacji (ogłoszenia, SIWZ) o zamówienia publiczne jest specjalista ds. zamówień publicznych – Ewa Siwek .
 
§ 3
1.       Ogłoszenie o postępowaniu, a także informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych umieści specjalista ds. zamówień publicznych Ewa Siwek.
2.       Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego umieści specjalista ds. zamówień publicznych – Ewa Siwek.
 
§ 4
Do przeprowadzenia postępowania przetargowego powołuję Komisję Przetargową i określam zakres poszczególnych jej członków:
1/ Ewa Siwek – Przewodniczący Komisji – otwarcie ofert, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert, przedłożenie Kierownikowi zamawiającego propozycji wykluczenia Wykonawców, odrzucenia ofert, wniosków o powołanie biegłych i ekspertów, wnioskowanie o unieważnienie postępowania, złożenie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przedłożenie protokołu z postępowania
2/ Agata Ziental – Zastępca Przewodniczącego - badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert
3/ Piotr Marchewka – sekretarz – prowadzenie dokumentacji przetargowej, a w tym sporządzenie protokołu, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert.
4/ Monika Makarska – członek komisji - badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert
 
 
§ 5
Określam:
1/ termin publikacji i umieszczenia ogłoszeń o zamówieniach w Biuletynie Zamówień Publicznych – 13.09.2012 r.
2/ termin i miejsce składania ofert – 21.09.2012 r. do godz.9.00, Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, Sekretariat pok. Nr 7
3/ termin i miejsce otwarcia ofert: 21.09.2012 r. godz.9.05 pok. Nr 14
4/ termin związania ofertą – 30 dni od dnia wskazanego jako termin składania ofert
5/ wysokość wadium – 5 000 zł. słownie: pięć tysięcy złotych
§ 6
Zarządzenie powierzam do wykonania Przewodniczącemu Komisji.
 
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                                                                                                 Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: FN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 12.09.2012 r.