Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 217/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

         ZARZĄDZENIE NR 217/2012
            Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
           z dnia 21 grudnia 2012 r.
 
                                                                                w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
 
 
                     Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity :Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 12 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XII /66/2011 z dnia 20 grudnia 2011roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2012 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje 
 
§ 1
 Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
 
 
                                                                                                                        § 2
Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia
 
     
                                                                                                                        § 3
 
Budżet gminy po zmianach wynosi :
Plan dochodów 22 494 845 zł, w tym dochody bieżące 19 459 854 zł , dochody majątkowe
3 034 991 zł.
Plan wydatków 23 618 861 zł, w tym wydatki bieżące 19 847 551 zł., wydatki majątkowe 
3 771 310 zł.     
 
§ 4
                                                                                                                              
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E :
 
Zmian w planie dochodów  i wydatków dokonano z tytułu:
1.Dział 852 rozdział 85213 – zmniejszenia  o kwotę 1 400 zł. z tytułu dotacji na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej. 
2.Dział.801 rozdział 80101,80103,80110,80148 – zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
 


                                                                                                                                                                BURMISTRZ TOMASZ KORCZAK

 217-2012zał nr 1do zarz.217-.217-2012

217-2012zał nr 2 do zarz.217-.217-2012

Podmiot udostępniający: Główny księgowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2012-12-21


217-2012zał nr 1do zarz.217-.217-2012

217-2012zał nr 2 do zarz.217-.217-2012