Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 79/2013 z dnia 08.05.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 

         ZARZĄDZENIE NR 79/2013
            Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
           z dnia 08 maja 2013 r.
                                                                                 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.
 
 
                     Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity :Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz upoważnieni zawartego w § 3 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXIV/121/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2013 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:
 
 
 
 
§ 1
 Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
 
 
                                                                                                                       § 2
Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia
 
 
                                                                                                                       § 3
Budżet gminy po zmianach wynosi:
Plan dochodów 21 618 558,62 zł, w tym dochody bieżące  19 905 620,62 zł, dochody majątkowe 1 712 938 zł.
Plan wydatków 21 224 851,62 w tym wydatki bieżące 19 249 562,62 zł, wydatki majątkowe 1 975 289 zł.
 
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E :
 
Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano z tytułu :
1.Dział 852 rozdział 85295 – zwiększenia dotacji o kwotę 26 780 zł na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
 
                                                                                                                                  BURMISTRZ TOMASZ KORCZAK 

XLSzał nr 1 - dochody zarz nr 79-2013.xls (5,50KB)
XLSzał nr 2 - wydatki zarz nr 79-2013.xls (6,00KB)
 

Podmiot udostępniający: Główny księgowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2013-05-08


XLSzał nr 1 - dochody zarz nr 79-2013.xls (5,50KB)

XLSzał nr 2 - wydatki zarz nr 79-2013.xls (6,00KB)