Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

nr 155/2013 z dnia 27.08.2013 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Gminy Międzylesie na rok 2014.

 

                                                                                                
                                                                                            Zarządzenie nr 155/2013 
                                                                             Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
                                                                                             z dnia 27 sierpnia 2013r.
 
 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Gminy Międzylesie na rok 2014.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r, poz.594) w wykonaniu uchwały nr XLIX/296/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje :
§ 1
1. Zobowiązuję :
    1/   Kierowników Referatów Urzędu Miasta i Gminy :
           - Finansowego
     - Organizacyjnego
     - Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
     - Spraw Obywatelskich
     - Stanowisko ds. Oświaty
    2/   Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy :
     - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu
     - Zespołu Szkół w Międzylesiu
     - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie
     - Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu 
           - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu
     - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzylesie
     - Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu
      do opracowania i przedłożenia Skarbnikowi Miasta i Gminy w terminie do dnia 30 września 2013 r. materiałów informacyjnych i planistycznych do budżetu Gminy na rok 2014 w zakresie kierowanej jednostki.
    2. Wzór wykazu zadań bieżących i inwestycyjnych proponowanych do budżetu Gminy przez kierowników referatów określono w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
    3. Zobowiązuję Kierowników referatów i jednostek organizacyjnych do ścisłej merytorycznej współpracy w zakresie opracowania materiałów.
 
§ 2
 
1.      Wartość ujętych w materiałach zadań rzeczowych wynikać winna z dokumentacji i kosztorysów a w przypadku ich braku być określona szacunkowo a w terminie późniejszym potwierdzona dokumentacją lub kosztorysem.
2.      W materiałach do budżetu Gminy na rok 2014 winny być przewidziane środki finansowe na opracowanie dokumentacji i projektów pod przyszłe inwestycje ( również do realizacji w latach następnych).
 
§ 3
 
Sołectwa mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań w ramach funduszu sołeckiego z budżetu Gminy w terminie do 30.09.2013 r.
Wnioski złożone do Referatów uwzględniane są przez Kierowników w merytorycznym zakresie ich działania.
 
§ 4
 
1.      Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, wniosków oraz skalkulowanych dochodów własnych, subwencji z budżetu państwa i dotacji celowych, Skarbnik Miasta i Gminy opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu gminy i przedłoży je Burmistrzowi Miasta i Gminy w terminie do 31 października 2013 roku.
2.      Opracowanie projektu budżetu Gminy wraz z objaśnieniami oraz Wieloletnią Prognozą Finansową oraz przedłożenie tych materiałów Radzie Miejskiej winno nastąpić do dnia 15 listopada 2013 r.
§ 5
 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Międzylesie.
 
§ 6
 
Wskaźniki do budżetu zostaną przekazane niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Skarbnika Miasta i Gminy.
 
§ 7
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                                                                      BURMISTRZ TOMASZ KORCZAK
 
 

 

Podmiot udostępniający: Główny księgowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 27-08-2013


XLSzał nr 1 do zarz nr 155-2013.xls (19,50KB)