Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Spraw Obywatelskich

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

nr. pok. 9 ( I p. ), nr. wew. tel. 15

Kierownik Referatu  - Daria Bartkowska

Pracownicy Referatu:

Katarzyna Kaim-Buć - podinspektor ds. ewidencja ludności, meldunki,listy wyborców,

Karol Soboń -  podinspektor ds. dowody osobiste, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

PDFKLAZULA DO.pdf (68,50KB)
 

1.PRZYJMOWANIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO, WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH, WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE DOWODU OSOBISTEGO

ZAKRES

Przyjmowanie wniosku o wydanie dowodu osobistego, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

I piętro pokój nr 8

DOKUMENTY DOSTARCZONE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ.

1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2.Aktualna fotografia  osoby, odpowiadającej wymogom zdjęcia jak do

   paszportu o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle,

   obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,   

   tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy,

   zwłaszcza źrenice  i przedstawiającą osobę w pozycji frontowej, bez nakrycia

   głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

   Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem            

   złożenia wniosku.

  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć do wniosku

  fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, wraz z

  orzeczeniem o niepełnosprawności.

  W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego  

   wyznania  można załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy

  o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, wraz z zaświadczeniem o

  przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej

  Polskiej.

  W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na

  wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z

  zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyraz twarzy lub z otwartymi  

  ustami.

3.Dowód osobisty w przypadku wymiany.

4.Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście.

     -co najmniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego

      dowodu osobistego

     -niezwłocznie – w przypadku zmiany danych w dowodzie osobistym, zmiany

       wizerunku twarzy posiadacza albo utraty, lub takiego uszkodzenia dowodu    

       osobistego, który utrudnia lub uniemożliwia identyfikację jego posiadacza.

 

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, do której został złożony wniosek o jego wydanie.

Dowód osobisty wydany osobie nie posiadającej zdolności do czynności prawnej odbiera rodzic, opiekun prawny albo kurator.

Dowód osobisty wydany osobie posiadająca ograniczona zdolności do czynności prawnych, odbiera osoba ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego lub rodzic, opiekun prawny albo kurator.

 

WSZYSTKIE DOWODY OSOBISTE WYDANE DOTYCHCZAS W OPARCIU O POPRZEDNIO OBOWIAZUJĄCE PRZEPISY USTAWY                Z DNIA 10 KWIETNIA 1974 ROKU  O EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODACH OSOBISTYCH, ZACHOWUJĄ WAŻNOŚC DO CZASU UPŁYWU  TERMINÓW W NICH ZAWARTYCH LUB DO MOMENTU ZMIANY DANYCH W DOWODZIE. ZMIANA DANYCH NIE DOTYCZY ZMIANY ADRESU ZAMELDOWANIA.

 

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie

 

POSTĘPOWANIE W RAZIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

zastrzegam.jpeg

O utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego należy powiadomić osobiście dowolny organ gminy, a osoba przebywająca za granicą – dowolną placówkę konsularną Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzic, opiekun prawny lub kurator osoby nie posiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest zobowiązany do zawiadomienia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego tych osób. Zaświadczenie o utracie  lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane bezpłatnie i jest ważne przez 2 miesiące.

 

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

Dowód osobisty jest wydany w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku,             w szczególnych uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.              

 

                                                                                     UWAGI

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały na jej terytorium jest zobowiązany posiadać dowód osobisty.

Osoba małoletnia, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo posiadać dowód osobisty.

Obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo,  a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

W przypadku utraty obywatelstwa polskiego, posiadacz dowodu osobistego obowiązany jest niezwłocznie zwrócić dowód osobisty do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dowód osobisty wydany osobie,  która nie ukończyła 5 roku życia, ważny jest przez okres 5 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu.

Osoba zobowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć samodzielnie wniosek o wydanie dowodu osobistego, jednak nie wcześniej, niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich UE. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych. Dla osoby małoletniej, której do ukończenia zostało więcej niż 30 dni wniosek składa jeden z rodziców. Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny lub. kurator . Przy składaniu wniosku wymagana jest obecność tej osoby – wyjątkiem jest osoba, która nie ukończyła 5 lat.

 

Akty prawne dotyczące dowodów osobistych

Kwestie związane z dowodami osobistymi są uregulowane  w:

m ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.)

m rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015 poz. 212)

m rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (Dz.U. 2014 poz. 1709 z późn.zm.)

m rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. 2012. poz. 75 z późn. zm.)

m rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych (Dz.U. 2012 poz.34)

m rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami (Dz.U. 2011 Nr 243 poz.1452

 

Wzór wniosku wersja elektroniczna

PDFWniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf (97,14KB)

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 
                              
Ewidencja Ludości ,Rejestr Wyborców ,Kwalifikacja Wojskowa

Podinspektor: Katarzyna Kaim-Buć


Ewidencja ludności prowadzona jest w formie elektronicznej w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, zwanym dalej „ rejestrem PESEL’’,
Rejestr mieszkańców oraz rejestr zamieszkania cudzoziemców, prowadzi się
w systemie teleinformatycznym –1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U z 2010r. ,Nr 217, poz.1427 z późn.zm.).2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. z 2011r.,nr220,poz.1306 z późn.zm.3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014r.1628 ze zmianami).

Zakres prowadzonych spraw z ewidencji ludności:
1. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywateli RP.
2. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców.
3. Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego obywateli RP.
4. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego cudzoziemców.
5. Zgłaszanie wyjazdu za granicę.
6. Nadawanie numeru PESEL dla obywateli polskich zamieszkujących poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.
7. Nadawanie numeru PESEL cudzoziemcom zamieszkującym na terytorium RP w związku z uzyskaniem stałego pobytu.
8. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców.
9. Postępowanie administracyjne w zakresie zameldowani lub wymeldowania na wniosek strony lub z urzędu.
10. Wydawanie poświadczeń meldunkowych.

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego oraz art.35 § 3 Kpa.

Z zakresu prowadzenia Rejestru wyborców:

Rejestr wyborców służy do sporządzenia spisu wyborców i obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wyborcze. Rejestr wyborców dzieli się na część A, która obejmuje obywateli polskich i część B dla obywateli Unii Europejskiej niebędącymi obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych  w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

Zgodnie z art.5 pkt 9 Kodeksu wyborczego przez pojęci stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Stale zamieszkanie jest sprawą faktów i okoliczności świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy zyciowe, majątkowe i inne danej osoby. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców urząd wydaje w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że wyborca stale zamieszkuje pod określonym adresem.

wnioskodawca składa osobiście:
Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,
pisemną deklarację,
kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Termin załatwienia sprawy : trzy dni na wydanie decyzji.

W zakresie prowadzenia Kwalifikacji Wojskowej:

sporządzenie listy stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej dla potrzeb Wojskowej Komendy Uzupełnień. Starostwa Powiatowego, dolnośląskiemu Urzędu Wojewódzkiemu.
prowadzenie całej dokumentacji z przebiegu kwalifikacji.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r.  ewidencji ludności)

PDFKLAUZULA EWIDENCJA.pdf (69,88KB)