Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 10/2016 z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania.

ZARZĄDZENIE NR 10/2016

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia 12 stycznia 2016r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania.

 

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(tj.Dz.U z 2015r. poz.1515), art.151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz.U z 2013r. Poz.885 z późn. zm.), art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2014r., poz.1118 ze zm),

Uchwały Nr XII/50/2015 ze zm. Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 października 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań na 2016 rok.

zarządzam co następuje:

§ 1.

1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy osobom

i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania:

 • na transport dowozu produktów spożywczych do punktu wydawania żywności przez Miejsko-Gminny Zarząd PKPS w Międzylesiu.

2. Zadanie określone w ust.1 realizowane będzie przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( klasyfikacja budżetowa: dział 852- Opieka społeczna, rozdział 85295- Pozostała działalność – zadanie w zakresie opieki społecznej.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi Zuzannie Hładczuk.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 12 stycznia 2016r.

 

                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy

                                                               /-/ Tomasz Korczak

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-01-2016
  przez: Adam Opaliński
 • opublikowano:
  19-01-2016 08:18
  przez: Adam Opaliński
 • zmodyfikowano:
  19-01-2016 09:31
  przez: Adam Opaliński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
  odwiedzin: 1029
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl