Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY OSOBOM I RODZINOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ W ZAKRESIE DOŻYWIANIA.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Na podstawie art.5, art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz.1118 ze zm. ), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty

i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Z 10 stycznia 2011 Nr 6 poz.25) oraz Uchwały Nr XII/50/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 października 2015r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2016 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

 

ogłasza: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY OSOBOM I RODZINOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

W ZAKRESIE DOŻYWIANIA.

 

1. RODZAJ ZADANIA:

 

1.Na transport dowozu produktów spożywczych z Banku Żywności w Świdnicy

do punktu wydawania żywności przez Miejsko-Gminny Zarząd PKPS w Międzylesiu.

 

2.WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA w roku 2016 wynosi 2.000zł.

 

3.ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI:

 

1. Dotacja przyznana będzie dla organizacji, która przedłoży najkorzystniejsza ofertę

(cena jednostkowa przewozu wg. trasy pkt.1.1).

2.Dotacja wypłacona będzie jednorazowo do dnia 30 marca 2016r

3.Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy Dotowanego.

4.Dotacja nie może być wykorzystana na:

a/ zakup nieruchomości i remonty,

b/zakup usług i towarów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania.

 

4.TERMIN WYKONANIA ZADANIA;

od 30 marca 2016r. do 15 grudnia 2016r.

 

5.WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

  1. współpraca z zamawiającym,

  2. poddanie się kontroli,

  3. prawidłowe wykorzystanie dotacji,

  4. sporządzenie sprawozdawczości w formie określonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru ofert

i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania zał. Nr 3 (Dz.U. Z 2011r.Nr6 poz.25).

  1. zadanie będzie realizowane zgodnie z ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2014r., poz.1118 ze zm.).

6.TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do 15 lutego 2016r. do godz8.30 w sekretariacie UMIG Międzylesie, Plac Wolności 1.

Oferta musi być sporządzona wg. Wzoru (zał.nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.z 2011r. Nr 6,poz.25) do pobrania w UMIG, na stronie internetowej

www.bip.miedzylesie.pl i umieszczona w zamkniętej kopercie opisanej

Konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania.

 

7.TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

Otwarcie i zbadanie ofert pod względem prawidłowości formalnej oraz ich oceny dokona

w dniu 15 lutego 2016r. o godz.9.00 Komisja powołana przez Burmistrza.

 

8.INFORMACJA O REALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM:

1.W roku 2016 na realizację zadania przeznaczono kwocie 2.000 zł.

 

DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:

1.Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że zapoznała się z warunkami umowy stanowiącej załącznik nr 2 i drukiem sprawozdania końcowego stanowiącym zał. Nr 3 do konkursu ofert w dniu 15 lutego 2016r. i przyjmuje realizacje zadania bez zastrzeżeń.

2.Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Starostwa w zależności od miejsca realizacji podmiotu (ważny 3 miesiące od daty wystawienia).

3.W przypadku organizacji korzystającej z dotacji gminy Międzylesie, oświadczenie

o rozliczeniu tej dotacji.

 

Załaczniki1,2,3 dostępne wraz z ogłoszeniem na stronie www.bip.miedzylesie.pl

 

 

 

Międzylesie, dnia 12 stycznia 2016r.

 

 

                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                       /-/ Tomasz Korczak

 

Sprawę prowadzi: Zuzanna Hładczuk

tel. 74 8126327 w 15