Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NR 234/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 234/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29.12.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 poz. 1875 ) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXIV/131/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2017, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

  § 1

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 29 569 293,89 zł, w tym wydatki bieżące 25 968 279,72 zł; wydatki majątkowe 3 601 014,17 zł .

§ 2

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

1. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 855 rozdział 85502 – przeniesienia pomiędzy paragrafami na realizację wypłat świadczeń rodzinnych.

 

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzał nr 1 - wydatki - zarz 234.xls (5,50KB)