Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN NIEZAMOŻNYCH Z GMINY MIĘDZYLESIE PÓŁKOLONIE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA W 2018 ROKU

Załącznik do Zarządzenia Nr 39/ 2018

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 21 luty 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.15 oraz art.11 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 poz.1817),Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 poz. 1300 )oraz uchwały Nr XXXIV/187/2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 listopada 2017 rw sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi oraz innym i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji publicznych na 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie ogłasza:

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI

I MŁODZIEŻY Z RODZIN NIEZAMOŻNYCH Z GMINY MIĘDZYLESIE

PÓŁKOLONIE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA W 2018 ROKU

 

1Rodzaj zadania:

1/ Organizacja wypoczynku letniego w 2018 r. dla dzieci i młodzieży w grupie wiekowej 7-17 lat z rodzin niezamożnych z Gminy Międzylesie w okresie wakacyjnym, półkolonie w miejscu zamieszkania.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: Środki na realizację zadania w roku 2018 wynoszą 5.000 zł (słownie pięć tysięcy złotych)

 

3. Zasady przyznania dotacji: Dotacja zostanie przyznana organizacji, której oferta będzie najkorzystniejsza a wypłacona zostanie jednorazowo w terminie do 30 dni po zawarciu umowy, na rachunek bankowy Dotowanego.

 

4. Termin realizacji zadania:

Wypoczynek letni należy zorganizować w okresie od 01 lipca – 29 sierpnia 2018 r.

 

5. Warunki realizacji zadania:

1. Składający ofertę winien spełniać wymogi określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacji wypoczynku letniego ( Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) oraz posiadać uprawnienia i doświadczenie do organizacji wypoczynku letniego.

2. Oferent sporządzi harmonogram zajęć dla uczestników wypoczynku przez okres pobytu.

3. Uczestnicy wypoczynku zostaną objęci ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków

4. Miejsce wypoczynku - półkolonie w miejscu zamieszkania.

5. Organizator wypoczynku zorganizuje co najmniej 2 wycieczki krajoznawczo- turystyczne.

6. Organizator wypoczynku zapewni w każdy dzień tygodnia 1 posiłek dziennie

7. Organizator będzie na bieżąco informował rodziców ( prawnych opiekunów dzieci ) o

wszelkich zdarzeniach, które dotyczą ich dzieci mając na względzie ich bezpieczeństwo i stan

zdrowia.

8. Rozliczenie dotacji przez Dotowanego nastąpi w formie sprawozdania określonego

Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w

sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych

oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 poz. 1300 ) załącznik nr 5

 

6. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferty należy składać w terminie do 26.03.2018 roku do godz. 8.00

2. Miejsce składania ofert Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu Plac Wolności 1

57-530 Międzylesie.

3.Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej „Organizacja wypoczynku letniego

2018 r. półkolonie w miejscu zamieszkania. ”

4. Nie będą przyjmowane wnioski przysyłane drogą elektroniczną.

5.W przypadku umieszczenia oferty w kopercie nie zawierającej wyżej wymienionych oznaczeń, Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu otwarcia koperty przed upływem terminu składania ofert.

6.Potwierdzeniem przyjęcia oferty jest umieszczenie przez pracownika sekretariatu daty wpływu na kopercie z ofertą.

7. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane oferentowi bez ich otwierania.

8.Oferent sporządzi na druku oferty szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego określonego w dziale IV przedmiotowego rozporządzenia.

9.Oferta musi być sporządzona wg. wzoru ( zał. Nr 1) Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 poz. 1300 ) do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu Referat Organizacyjny pokój nr 9 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu www. bip.miedzylesie.pl

 

7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert: Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa w dniu 26 marca 2018 r. o godz. 9.00 powołana Zarządzeniem Burmistrza Nr 39/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. Komisja sprawdzi kompletność i prawidłowość złożonych ofert oraz dokona ich oceny na podstawie określonych kryteriów:

1. Liczba dzieci objętych projektem – 30 %

2. Cena osobo/dnia ( brutto ) jednego dziecka ( uwzględnić należy koszty zakupu materiałów

na zajęcia, biletów wstępu, transportu w przypadku organizacji wycieczek i wyżywienie ) 60 %

3. Wycieczki krajoznawczo- turystyczne. – 5%

4. Harmonogram zajęć określony ofertą – 5 %

 

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy.

  1. w roku poprzednim tj. 2017 wartość dotacji na wypoczynek letni wyniosła 5.000 zł

  2. w roku 2018 r. wartość dotacji przeznaczona na wypoczynek letni wynosi 5.000 zł

 

9. Oferta powinna zawierać:

1. Uzupełniony i podpisany przez osoby upoważnione – załącznik nr 1.

2. Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że zapoznała się z warunkami konkursu - załącznik nr 2 .

3. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Starostwa w zależności od miejsca rejestracji podmiotu ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia ).

4. W przypadku organizacji korzystającej z dotacji Gminy Międzylesie, oświadczenie o rozliczeniu tej dotacji załącznik nr 4.

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

 

Załączniki:

  1. Nr 1 – oferta.

  2. Nr 2 – oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że zapoznała się z warunkami konkursu.

  3. Nr 3 - wzór umowy.

  4. Nr 4 – oświadczenie o rozliczeniu dotacji .

  5. Nr 5 – sprawozdanie rozliczenie dotacji.

 

dostępne wraz z ogłoszeniem na stronie www. bip.miedzylesie.pl

sprawę prowadzi : Olga Ziętara Inspektor Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie tel. 74 8 126 327 w.17

 

Międzylesie dnia 26 luty 2018 r.

 

DOCzał.1 oferta pżytek publicz. 2018 r #.doc (211,50KB)

DOCoswiadcz. wypoczynek 2018 r. zał .nr 2 #.doc (35,00KB)

DOCzał. 3 umowa pożytek publiczny 2018r #.doc (170,00KB)

DOCoświadcz. wypocz. 2018 r. zał nr 4 #.doc (28,00KB)

DOCzał. 5 sprawd. pożytek publicz. 2018 r #.doc (197,50KB)