Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 215/2019 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 215/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 11.12.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r.poz.869) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 34 879 363,47 zł, w tym dochody bieżące 29 877 885,79 zł; dochody majątkowe 5 001 477,68 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 33 688 857,47 zł, w tym wydatki bieżące 28 964 096,55 zł; wydatki majątkowe 4 724 760,92 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1.Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano z tytułu:

- dział - dział 855 rozdział 85501– zwiększenia o kwotę 443 000 zł z tytułu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzałącznik nr 1 - dochody budżetu gminy - zarz 215.xls
XLSzałącznik nr 2 - wydatki budżetu gminy - zarz 215.xls