Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 221/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 221/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31.12.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r.poz.869) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 34 936 143,47 zł, w tym dochody bieżące 29 934 665,79 zł; dochody majątkowe 5 001 477,68 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 33 745 637,47 zł, w tym wydatki bieżące 29 013 876,55 zł; wydatki majątkowe 4 731 760,92 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1.Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 855 rozdział 85503 – zwiększenia o kwotę 118 zł z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

 

2.Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

-dział 600 - rozdział 60016 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie organizacji robót publicznych oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych,

-dział 630 - rozdział 63095 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie turystyki,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 750 rozdział 75011,75022, 75023, 75075– przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Rady Miejskiej, Urzędu Miasta i Gminy oraz promocji gminy,

- dział 751 rozdział 75101- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie wydatków na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,

- dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego,

- dział 801 rozdział 80101, 80104, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150 oraz dział 854 rozdział 85401 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie dowozów uczniów do szkół oraz bieżącego funkcjonowania placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy,

- dział 851– rozdział 85154 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

- dział 855 rozdział 85503 – zwiększenia o kwotę 118 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- dział 855 rozdział 85505 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącego funkcjonowania Samorządowego Żłobka w Międzylesiu,

dział 900- rozdział 90015, 90026, 90095 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie oświetlenia ulicznego, gospodarki odpadami komunalnymi oraz pozostałej działalności,

- dział 921 rozdział 92105, 92109- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w  związku z realizacją planu  w zakresie kultury oraz bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich,

- dział 926 rozdział 92601, 92695- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu  w zakresie bieżącego utrzymania obiektów sportowych oraz placów rekreacyjnych.

 

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

 

 

XLSzał nr 1 - dochody - zarz 221.xls (18,10KB)
XLSzał nr 2 - wydatki - zarz 221.xls (148,11KB)